Zpět k nabídce

Gotická tvrz - Štěpánovice u Klatov

Evidenční číslo: 422/3752
Typ: Samostatně stojící
Adresa: Klatovy, Štěpánovice
Cena: 9 500 000Kč
9 500 000Kč

Popis nemovitosti

Původně gotická tvrz ze 14. století byla v roce 1730 v rámci barokní přestavby přeměněna na sýpku a v současnosti adaptována na bydlení.
Jedná se o zcela ojedinělé, velmi působivé a unikátní bydlení v úžasné masivní kamenné stavbě. Kolaudace na rodinný dům a následný zápis na seznam kulturních památek je z let 2010-12.
Současní majitelé díky svým skvělým znalostem historie a umění provádí rekonstrukci opravdu znamenitě. Rekonstrukce probíhá od roku 2005 a její rozsah zasahoval nejen do vnitřní oprav a úprav, ale týkal se z velké části i exteriéru. Bylo nutné opravit a zpevnit masivní nárožní opěráky, opatřit tvrz novým krovem, střechou nebo v průčelí postavit venkovní kryté schodištěm.
Tvrz tvoří sklepení, tři podlaží a rozsáhlé podkroví. První podlaží je v jižní části částečné zapuštěno do svahu a poté pozvolna přechází v mírně svažité zahradě až ke svému úplnému obnažení. Ze zahrady lze také vstoupit do sklepů a do celého domu. Nad sklepením se v 1NP nachází sál s vekou středovou pecí, posezením a vnitřním schodištěm do obytné části ve 2NP. Hlavní vchod do druhého obytného podlaží vede přes venkovní schodiště, které slouží také jako samostatný vstup do 3NP. Obytná část má dispozici 3+kk. Obývací pokoj s kuchyní a jídelnou je elegantně oddělen příčkou s vnitřními skly od technické části s úložnými prostory a vnitřního schodiště propojující všechna čtyři patra. Celková plocha 2NP je cca 110 m2.
Dispozice s vnitřním i venkovním schodištěm umožňuje maximální využívání všech prostor. Můžete mít celou tvrz jako jeden obrovský, více jak 400 m2, prostorný dům. Nebo lze třetí NP a půdu proměnit v samostatnou bytovou jednotku s vlastním vstupem. Nabízí se zde samozřejmě i komerční využití části tvrze přeměnou třeba na pension, galerii, muzeum...
K tomuto účelu jsou zde pro 3NP a podkroví připraveny rozvody elektřiny se samostatným měřením. Ve třetím podlaží jsou v protilehlých rozích provedeny kompletní inženýrské sítě k vybudování toalet a koupelen.
Objekt je napojen na obecní kanalizaci a vodu. Plyn pro připojení se nachází max. 100 m od tvrze. Majitelé k vytápění zvolili mramorové el. topné panely a samozřejmě i kamna na dřevo. Voda je ohřívána el. bojlerem.
Tvrz se nachází v sousedství místního kostela na okraji obce Štěpánovice jen několik kilometrů od města Klatovy. Okraj obce je vyvýšený a z tvrze je tak krásný výhled do okolní krajiny. Přístup je po udržované asfaltové cestě a naprosto komfortní je parkování na obecním parkovišti přímo před domem.
Zahrada je jak výškově tak tvarově členitá, ale velmi dobře využitelná. Jednoduché luční zatravnění, okrasné keře, několik ovocných stromů a přítomnost středověké tvrze dodává zahradě až neuvěřitelné kouzlo.

Pokud se chcete dozvědět více, tak na mém webu jancesal.cz naleznete další zajímavé a určitě užitečné informace k této krásné tvrzi.

Kontaktujte mne prosím a domluvíme si čas prohlídky. Prohlídkové dny jsou vždy po hodině v pátek od 11.00 h do 17.00 h.
Budu se těšit na setkání.

Jan Česal

Gothic fortress - Štěpánovice u Klatov

Originally a 14th-century Gothic keep, it was converted into a granary in 1730 as part of a baroque conversion and is now adapted to housing.
This is a very unique, very impressive and unique dwelling in an amazing massive stone structure. Collusion on the family home and subsequent entry on the list of cultural monuments is from 2010-12.
The current owners, thanks to their great knowledge of history and art, are doing a really excellent reconstruction. The renovation has been ongoing since 2005 and its scope has not only affected internal repairs and alterations, but has largely covered the exterior. It was necessary to repair and reinforce the massive armrests, to furnish the keep with a new rafter, roof or front, to construct an outdoor covered staircase.
The keep consists of a cellar, three storeys and a large attic. The first floor is partially sunk into the slope in the southern part and then gradually passes into a gently sloping garden until it is fully exposed. It is also possible to enter cellars and the entire house from the garden. Above the cellar, in 1NP, is an auditorium with a large central furnace, seating and an internal staircase to the living area in 2NP. The main entrance to the second residential level is via an outdoor staircase, which also serves as a separate entrance to 3NP. The living area has 3+kk. The living room with kitchen and dining room is elegantly separated by a partition with internal windows from a technical section with storage and an internal staircase connecting all four floors. The total area of 2NP is about 110 m2.
The layout with indoor and outdoor staircases allows for maximum use of all spaces. You can have the whole keep as one huge, over 400 sq ft, spacious house. Or the third floor and land can be turned into a separate housing unit with its own entrance. There is, of course, the commercial use of part of the keep by transformation into, say, a pension, a gallery, a museum...
For this purpose, electricity distribution with separate measurements are prepared for 3NP and the attic. On the third floor, complete engineering networks are done in opposite corners to build toilets and bathrooms.
The object is connected to municipal sewers and water. The gas for connection is located at the maximum. 100m from the keep. The owners have chosen marble electric heating panels and, of course, wood burning stoves to heat. The water is heated by an electric boiler.
The keep is located next to a local church on the edge of Štěpánovice village just a few kilometres from Klatovy town. The edge of the village is elevated and the keep has such a beautiful view of the surrounding countryside. Access is by a well-maintained asphalt road and it is perfectly comfortable to park in the municipal car park directly in front of the house.
The garden is both tall and shapely, but very usable. Simple grassland, ornamental shrubs, a few fruit trees and the presence of a medieval keep add an incredible charm to the garden.

Základní info

Umístění: Klidná část obce
Typ objektu: Samostatně stojící
Konstrukce: Smíšená
Adresa: Klatovy, Štěpánovice
Cena obsahuje s provizí RK, včetně právního servisu

Plochy

Plocha zastavená: 257m2
Plocha sklepa: 60m2
Plocha zahrady: 1088m2

Počty místností, umístění

Počet místností: 3
Počet koupelen: 1
Počet NP: 3
Počet PP: 1
Typ objektu: patrový

Vybavení objektu

Zahrada, Sklep

Inženýrské sítě

230V, 400V, Voda, pitná, Kanalizace

Dopravní dostupnost

Silnice

Charakter okolí objektu

Obytná

Další údaje

Zdroj vody:

Dálkový vodovod

Telekomunikace:

Internet

Přístupová cesta:

Asfaltová, Dlážděná

Odpad, kanalizace:

Veřejná kanalizace

Typ vytápění objektu:

Lokální elektrické, Lokální tuhá paliva

Elektro:

400V, 230V

Máte otázku?